شير اطمينان-آزاد کننده با بارگذاري پایلوتی  Pilot operated safety relief valve  یکی از محصولات تولیدی شرکت تدبیر فرایند ویرا می باشد،که در ادامه به توضیحات آن خواهیم پرداخت.

شير اطمينان با بارگذاری پایلوتی (Pilot Operated Safety Relief Valve)

شیر اطمینان پایلوت دار شيری است که از یک شیر اصلی و یک دیسک با پیستون یا دیافراگم و یک پایلوت تشکیل شده است که وظیفه پایلوت انتقال فشار سیستم به محفظه پیستون است. در این قسمت به دلیل بزرگ بودن سطح مقطع پیستون نسبت به نشیمنگاه دیسک بسته می ماند. هنگامی که فشار به میزان تنظیم شده رسید، پایلوت جریان سیال را به محفظه پیستون می بندد و همزمان محفظه پیستون را تخلیه می کند این امر باعث باز شدن دیسک می شود.

شیرهای Pilot operated دارای امتیازاتی نسبت به سایرین هستند. از جمله این مزایا می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • فنر بزرگ و محفظه آن با یک  پایلوت کوچک جایگزین شده و این امر باعث  کاهش وزن و هزینه شیر می شود.
 • شیرهای اطمینان پایلوت دار دارای فیلتر در ساختار خود هستند و به طور کلی برای خدمات نسبتا تمیز توصیه می شوند.
 • Series 5000: Pilot Operated Safety Relief Valves
 • Series 5100: Pop action Type
 • Series 5300: Pop Action
 • Series 5200: Modulating action Type
 • Series 5400: Modulating action Type

 

VIRCO Pilot Operated Safety Valves (POSVs) are designed acc. to ASME SEC VIII, API 520 and API 526 standards. The full range of sizes from 1" x 2" up to 8" x 10" with all orifices from D – T is available for pressure ratings up to pressure class 2500 x 600.

Beyond API 526, VIRCO also offers Extra Orifices (also known as Full Port or Full Bore nozzles). The Extra Orifices provide maximum capacity in relation to valve size. In addition, VIRCO POSVs come in two different functional designs, i.e. Pop Action (Series 5100 & 5300) and Modulate Action (Series 5200 and 5400). These designs determine the POSVs operating characteristics.

 Series 5100 : Pop Action Type

VCIRCO POSVs Series 5100 with quick opening

 

 • are used for applications where the certified discharge capacity needs to be reached quickly
 • are used for gas applications only
 • have an adjustable blowdown of 3 – 7% of set pressure
 • pressure conforming to ASME VIII which can be adjusted beyond API standard up to 15%

 

 • Series 5200 & 5400: Modulating Action Type

 are used to minimize medium loss

 are used if medium must not discharge to atmosphere

 open in proportion to the overpressure to ensure that only as much mass flow is discharged from the safety valve as is necessary to prevent further pressure increase

 • Series 6000
 • Series 6200
 • Series 6300
 • Series 6400
 • Series 6700
 • Series 6900

Series 6200

This type of compact safety relief vales

 • Have been designed to meet all industrial applications up to E orifice
 • Open rapidly with an overpressure of max. 10 % (for gas/vapor services) and 10-25 % (for liquid services) to the full design lift.
 • Have an adjustable blowdown
 • Soft seated design for zero leakage
 • sizes from 1/2" x 1/2" up to 1" x 1"
 • both threaded and flange end are available

Series 6300

This type of compact safety relief vales

 • Have been designed to meet all industrial applications up to E orifice
 • Open rapidly with an overpressure of max. 10 % (for gas/vapor services) and 10% (for liquid services) to the full design lift.
 • Have an adjustable blowdown
 • Hard seated design