دریافت گواهینامه ایزو 9001 وگواهینامه تایپ تست محصول مورد تایید موسسه استاندارد ایران، توسط شرکت تدبیر فرایند ویرا تولید کننده انواع شیرهای اطمینان

گواهینامه ایزو 9001 وگواهینامه تایپ تست محصول مورد تایید موسسه استاندارد ایران ،توسط شرکت تدبیر فرایند ویرا پس از ممیزی وانجام تست محصول دریافت واخذ گردیده است. کیفیت محصولات تولیدی وهم چنین رضایت مندی مشتریان،مهمترین هدف سازمان می باشد.