از شیر اطمینان و ریلیف ولو در سیستم های صنعتی استفاده می شود، اما تفاوت شیر اطمینان و ریلیف ولو چیست؟در این مقاله توضیح مختصری از هر دو شیر ارائه شده و در ادامه تفاوت های این دو شیر را بررسی می کنیم.

از شیر اطمینان و ریلیف ولو در سیستم های صنعتی استفاده می شود، اما تفاوت شیر اطمینان و ریلیف ولو چیست؟در این مقاله توضیح مختصری از هر دو شیر ارائه شده و در ادامه تفاوت های این دو شیر را بررسی می کنیم.

در هر سیستم تحت فشار به دستگاه های ایمنی برای محافظت از تجهیزات، محیط و منابع نیاز داریم.شیر اطمینان یا سیفتی ولو و ریلیف ولو Relief برای ایمنی دستگاه و جلوگیری از ورود فشار بیش از حد در سیستم برای صنایع طراحی شده است.اگرچه هر دو شیر برای اهداف یکسانی به کار می روند اما تفاوت اصلی در چگونگی عملکرد این دو شیر است.

عملکرد شیر اطمینان در مقابل ریلیف ولو

در ریلیف ولو باز شدن شیر متناسب با افزایش فشار سیال است. بنابراین شیر عمدتاً به تدریج باز می شود نه ناگهانی!

ریلیف ولو در سطح فشار بیشتر از نقطه تنظیم باز شده و مایعات را تخلیه می کند. سپس فشار به مقدار مورد نظر کاهش می یابد.

در شیر اطمینان، با رسیدن فشار به نقطه تنظیم، شیر سریعا باز میشود و از آسیب به سیستم جلوگیری می کند.

شیر اطمینان می تواند همواره در حال کار باشد و مانع اتفاقات فاجعه آمیز در سیستم شود.